11 II 2017 II Małe Gdyńskie Dyktando

II Małe Gdyńskie DyktandoCentrum Kultury w Gdyni i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Filia nr 11 zapraszają wszystkich mieszkańców Gdyni na dyktando.

11.02.17, sobota, godz. 11:00
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
*wstęp wolny

Warunkiem udziału w dyktandzie jest wysłanie zgłoszenia na podany adres e-mail: k.gradowska@ckgdynia.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.02.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe oraz rzeczowe. Fundatorem nagród pieniężnych jest Radny Gminy Kosakowo Jacek Chajęcki, a nagród rzeczowych Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II MAŁEGO GDYŃSKIEGO DYKTANDA

 1. Konrad Wojtowicz
 2. Piotr Wojtowicz
 3. Klaudia Karbowiak
 4. Justyna Górska
 5. Hanna Ochrymowicz
 6. Monika Szymańska-Kaczyńska
 7. Marzena Kamińska
 8. Natalia Kamińska
 9. Elżbieta Kamińska
 10. Urszula Kornacka
 11. Zuzanna Staluszka
 12. Veronica Zaleśny
 13. Małgorzata Bernat
 14. Aleksandra Niksa
 15. Grażyna Klimowicz-Bożko
 16. Agnieszka Drabina
 17. Beata Szwabska
 18. Magdalena Szwabska
 19. Iwona Szukiewicz
 20. Danuta Jaworska
 21. Maria Wolska
 22. Izabela Frolików
 23. Natalia Muzyka
 24. Maria Mazurkiewicz
 25. Anna Łukowska-Koj
 26. Anna Żochowska
 27. Violetta Karolak
 28. Krzysztof Domalewski
 29. Monika Barzowska
 30. Joanna Barzowska
 31. Oliwia Konkel
 32. Miranda Sierzputowska
 33. Maciej Hądzlik
 34. Mariusz Koper
 35. Hanna Woźniak
 36. Aleksandra Lange
 37. Maria Morawska
 38. Joanna Zawistowska
 39. Wiesława Łyskawińska
 40. Marcin Kruszyński
 41. Agnieszka Ohnesorge-Zaleśny
 42. Agnieszka Jenerał
 43. Agnieszka Felczak
 44. Tomasz Gałązka
 45. Bogusław Lachawiec
 46. Maciej Kuczyński
 47. Zofia Lubańska
 48. Grzegorz Lubański
 49. Anna Turek
 50. Jolanta Kruk
 51. Jolanta Marszałek
 52. Anna Pałatyńska-Borrnemann
 53. Mateusz Naborowski
 54. Elżbieta Okorowska
 55. Małgorzata Okorowska
 56. Tomasz Okorowski
 57. Dorota Fedorowicz
 58. Magdalena Dobrowolska
 59. Krzysztof Keller
 60. Agnieszka Keller
 61. Elżbieta Świątek
 62. Dagmara Marciniak
 63. Hanna Zysnarska
 64. Mateusz Mikołajczyk
 65. Bożena Mikołajczyk
 66. Julia Młodnicka
 67. Antoni Piasek

Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem Dyktanda będzie czuwać Jury w składzie:

Krystyna Wrzesińska – przewodnicząca

Jacek Chajęcki

Piotr Sobierski

REGULAMIN
I MAŁE GDYŃSKIE DYKTANDO

§1
ORGANIZATOR

1. Organizatorem I Małego Gdyńskiego Dyktanda, zwanego dalej Dyktandem, jest Centrum Kultury w Gdyni i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni filia nr 11.
2. Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem Dyktanda będzie czuwać Jury, którego skład zostanie podany przed rozpoczęciem Dyktanda.

§2
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA I TERMINY

1. Dyktando odbędzie się w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, w dniu 11.02.2017 r. (sobota) o godz. 11:00.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła jego możliwości organizacyjne.
3. Organizator, do dnia 10.02.2017 r., zamieści na stronach internetowych: www.ckgdynia.pl i www.mbpgdynia.pl listę osób zakwalifikowanych do konkursu.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Dyktanda mogą być wyłącznie mieszkańcy Gdyni.
2. W Dyktandzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niemniej Organizator zastrzega sobie prawo do jednakowej oceny wszystkich prac biorących udział w Dyktandzie.
3. W Dyktandzie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
4. Warunkiem udziału w Dyktandzie jest wysłanie zgłoszenia na podany adres e-mail: k.gradowska@ckgdynia.pl  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.02.2017 r.
5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek Uczestnika.
6. Każdy z Uczestników Dyktanda wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie Dyktanda, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku oraz zamieszczanie danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji Dyktanda.
7. Wszyscy uczestnicy Dyktanda powinni przybyć na miejsce imprezy minimum 20 minut przed rozpoczęciem zmagań konkursowych.
8. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie przybory do pisania i podkładkę pod kartkę do pisania Dyktanda.

§4
PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA

1. Dyktando pisane będzie na kartkach dostarczonych przez Organizatora.
2. Podczas pisania tekstu Dyktanda Uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać ze słowników oraz wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.).
3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda Uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu. Za każdy błąd ortograficzny, Jury odejmie 1 punkt, a za błąd interpunkcyjny 0,5 punktu.
5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli samymi wielkimi literami.
6. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu, tekst Dyktanda zostanie przeczytany w całości. Kolejne zdania będę odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy przez dwie różne osoby). Po zakończeniu dyktowania, tekst Dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.
7. Tekst Dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać samych wersalików, czyli wielkich liter.
8. Jeżeli na podstawie napisanych przez Uczestników konkursu Dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą odjętych punktów), Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
9. W przypadku wątpliwości głos decydujący należeć będzie do przewodniczącego Jury.
10. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy będzie Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2012.
11. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie od 13.02.2017 r. do 15.02.2017 r. w godzinach pracy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni filia nr 11.

§5
NAGRODY

1. Spośród Uczestników wyłoniony zostanie Gdyński Mistrz Ortografii.
2. Miejsca nagrodzone:
a/ I miejsce – Gdyński Mistrz Ortografii, (nagroda 500 zł);
b/ II miejsce – I Gdyński Wicemistrz Ortografii, (nagroda 300 zł);
c/ III miejsce – II Gdyński Wicemistrz Ortografii, (nagroda 200 zł).
3. Jury przyzna także wyróżnienia (nagrody rzeczowe) ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Autorem tekstu Dyktanda i fundatorem nagród pieniężnych jest Radny Gminy Kosakowo Jacek Chajęcki, długoletni czytelnik MBP w Gdyni filia nr 11.
3. Osoby nagrodzone w Dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokółu odebrania nagrody po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani są do tego rodzice lub prawni opiekunowie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany takie będą ogłaszane na stronach internetowych: www.ckgdynia.pl i www.mbpgdynia.pl.
5. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Możliwość komentowania jest wyłączona.