5 III Małe Gdyńskie Dyktando

I Małe Gdyńskie DyktandoCentrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkich mieszkańców Gdyni na dyktando.

5.03.16, sobota, godz. 12
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
*wstęp wolny

Warunkiem udziału w dyktandzie jest wysłanie zgłoszenia na jeden z podanych adresów e-mail: t.wojciechowska@ckgdynia.pl lub filianr11@mbpgdynia.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.02.2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe oraz rzeczowe. Fundatorem nagród pieniężnych jest Radny Gminy Kosakowo Jacek Chajęcki.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH do I Małego Gdyńskiego Dyktanda

1.Elżbieta Capierzyńska
2. Ada Zielonka
3.Kinga Sałaj
4.Nina Biedunkiewicz
5.Monika Lange
6.Justyna Dąbrowska
7.Dominika Dąbrowska
8.Ola Stoińska
9.Violetta Karolak
10. Anna Szkudlarek
11. Kinga Mironiuk
12. Robert Gazarkiewicz
13. Agnieszka Drobina
14. Maksymilian Kempa
15. Barbara Zakrzewska
16. Katarzyna Pawlak
17. Anna Streubel
18. Elżbieta Netz
19. Julia Marzec
20. Agata Lange
21. Ewa Zubrzycka
22. Milena Karbowska
23. Roksana Tyszkowska
24. Justyna Rybak
25. Katarzyna von Maren
26. Jakub Mielniczuk
27. Agata Szulc
28. Patryk Adrych
29. Magda Wasielewska
30. Katarzyna Kaczmar
31. Grażyna Romanek
32. Ewa Bratke
33. Marzena Kamińska
34. Natalia Kamińska
35. Ireneusz Ramułtowski
36. Edyta Bielawa
37. Krzysztof Domalewski
38. Paweł Ziegert
39. Andrzej Kodroń
40. Marzena Walczuk
41. Karolina Bernaczek
42. Marzena Balona
43. Katarzyna Chmielarz
44. Danuta Plociennik
45. Żaneta Bomba
46. Emilia Szwarc
47. Olga Podrazka
48. Milena Konkel
49. Krzysztof Wąsik
50. Joanna Zawistowska
51. Izabela Katzor
52. Joanna Dziemiańczyk
53. Iwona Szukiewicz
54. Barbara Szukiewicz
55. Elżbieta Okorowska
56. Tomasz Okorowski
57. Małgorzata Okorowska
58. Joanna Leo – Urban
59. Igor Drozd
60. Magdalena Kwiatkowska
61. Marta Philip
62. Jolanta Philip
63. Ania Żochowska
64. Ewa Grala
65. Bartosz Idzikowski
66. Paulina Żelewska
67. Magda Jabłońska
68. Emilia Grzywna
69. Łukasz Sawicki
70. Julia Roszkowska
71. Szymon Koruba
72. Joanna Rogalska
73. Maria Sobolewka
74. Hanna Kowalska
75. Kinga Sałaj
76. Monika Łosiewska
77. Monika Barzowska
78. Joanna Barzowska
79. Laura Głowacka
80. Milena Karbowska
81. Małgorzata Badyła
82. Emilia Stojaczyk
83. Maciej Handzlik
84. Oliwka Oliwkowa
85. Płonka Natalia

REGULAMIN
I MAŁE GDYŃSKIE DYKTANDO

§1
ORGANIZATOR

1. Organizatorem I Małego Gdyńskiego Dyktanda, zwanego dalej Dyktandem, jest Centrum Kultury w Gdyni i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni filia nr 11.
2. Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem Dyktanda będzie czuwać Jury, którego skład zostanie podany przed rozpoczęciem Dyktanda.

§2
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA I TERMINY

1. Dyktando odbędzie się w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, w dniu 05.03.2016 r. (sobota) o godz. 12:00.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła jego możliwości organizacyjne.
3. Organizator, do dnia 02.03.2016 r., zamieści na stronach internetowych: www.ckgdynia.pl i www.mbpgdynia.pl listę osób zakwalifikowanych do konkursu.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Dyktanda mogą być wyłącznie mieszkańcy Gdyni.
2. W Dyktandzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niemniej Organizator zastrzega sobie prawo do jednakowej oceny wszystkich prac biorących udział w Dyktandzie.
3. W Dyktandzie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
4. Warunkiem udziału w Dyktandzie jest wysłanie zgłoszenia na jeden z podanych adresów e-mail: t.wojciechowska@ckgdynia.pl lub filianr11@mbpgdynia.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.02.2016 r.
5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek Uczestnika.
6. Każdy z Uczestników Dyktanda wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie Dyktanda, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku oraz zamieszczanie danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji Dyktanda.
7. Wszyscy uczestnicy Dyktanda powinni przybyć na miejsce imprezy minimum 20 minut przed rozpoczęciem zmagań konkursowych.
8. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie przybory do pisania i podkładkę pod kartkę do pisania Dyktanda.

§4
PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA

1. Dyktando pisane będzie na kartkach dostarczonych przez Organizatora.
2. Podczas pisania tekstu Dyktanda Uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać ze słowników oraz wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.).
3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda Uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu. Za każdy błąd ortograficzny, Jury odejmie 1 punkt, a za błąd interpunkcyjny 0,5 punktu.
5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli samymi wielkimi literami.
6. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu, tekst Dyktanda zostanie przeczytany w całości. Kolejne zdania będę odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy przez dwie różne osoby). Po zakończeniu dyktowania, tekst Dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.
7. Tekst Dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać samych wersalików, czyli wielkich liter.
8. Jeżeli na podstawie napisanych przez Uczestników konkursu Dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą odjętych punktów), Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
9. W przypadku wątpliwości głos decydujący należeć będzie do przewodniczącego Jury.
10. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy będzie Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2012.
11. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie od 07.03.2016 r. do 12.03.2016 r. w godz. 13.00.-17.00. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni filia nr 11.

§5
NAGRODY

1. Spośród Uczestników wyłoniony zostanie Gdyński Mistrz Ortografii.
2. Miejsca nagrodzone:
a/ I miejsce – Gdyński Mistrz Ortografii, (nagroda 500 zł);
b/ II miejsce – I Gdyński Wicemistrz Ortografii, (nagroda 300 zł);
c/ III miejsce – II Gdyński Wicemistrz Ortografii, (nagroda 200 zł).
3. Jury przyzna także wyróżnienia (nagrody rzeczowe).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Autorem tekstu Dyktanda i fundatorem nagród pieniężnych jest Radny Gminy Kosakowo Jacek Chajęcki, długoletni czytelnik MBP w Gdyni filia nr 11.
3. Osoby nagrodzone w Dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokółu odebrania nagrody po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani są do tego rodzice lub prawni opiekunowie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany takie będą ogłaszane na stronach internetowych: www.ckgdynia.pl i www.mbpgdynia.pl.
5. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Możliwość komentowania jest wyłączona.