Dołącz do naszego zespołu! Praca w Gdyńskim Centrum Kultury

wizualizacja patio

Gdyńskie Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę
Miejsce pracy: Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo), praca zmianowa, również w
weekendy
Ogłoszenie ważne do: 1 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00

Oferujemy:

 • pracę w rozwijającej się samorządowej instytucji kultury
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • świadczenia socjalne
 • możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych

Obowiązki:

 1. sprzedaż produktów, obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych
 2. kompletowanie i wydawanie zamówień
 3. obsługa gości zgodnie z obowiązującymi standardami
 4. dbanie o prawidłową ekspozycję asortymentu
 5. przygotowywanie kaw, napojów i innych produktów dostępnych w punkcie 
 6. prace magazynowe, uzupełnianie zapasów
 7. przygotowanie sal
 8. dbanie o pozytywny wizerunek punktu
 9. zapewnienie wysokiej jakości usług
 10. prace porządkowe w salach, kuchni i terenie wokół punktu 

Wymagania:

 1. wykształcenie min. średnie
 2. udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. ważne badania sanitarno-epidemiologiczne
 4. udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
 5. znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
 6. wysoka kultura osobista
 7. rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 8. pozytywne nastawienie do ludzi
 9. dyspozycyjność 
 10. rzetelność, odpowiedzialność
 11. nieposzlakowana opinia

Wymagane dokumenty:

– CV wraz z dopiskiem  - „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji przez Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81 – 354 Gdynia
– list motywacyjny
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
– klauzulę informacyjną:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż; 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81 – 354 Gdynia, tel. 58 664 73 77, e-mail: biuro@ckgdynia.pl; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: m.gigiewicz@ckgdynia.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji jak i rekrutacji w przyszłości (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO); 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub gdy Administrator Danych Osobowych ustali, że się zdezaktualizowały; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a bez podania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji; 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Gdyńskiego Centrum Kultury. 

                                             Zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 

           …………………………………..                                                                            ……………………………………. 

              miejscowość, data                                                                                         czytelny podpis

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.  do godz. 16:00 na adres biuro@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO”. Dokumenty można również przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 51 w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw.

Aplikacje, które wpłyną do GCK po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.