Szukamy nowych pracowników!

wizualizacja patio

Gdyńskie Centrum Kultury ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko recepcjonist-a/ka – kasjer/ka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie
Miejsce pracy: Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia

Wymiar etatu: 0,5 – 0,75

Ogłoszenie ważne do: 6 września 2018 r. do godz. 16.00

Obowiązki:

a) obsługa interesantów i udzielanie informacji na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Kultury i Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni
b) udzielanie informacji telefonicznej oraz przekierowywanie rozmów
c) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących w dzienniku korespondencji
d) przekazywanie dokumentów/spraw do poszczególnych komórek organizacyjnych
Gdyńskiego Centrum Kultury, Gdyńskiego Centrum Filmowego i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni
e) adresowanie korespondencji wychodzącej i prowadzenie rejestru wysyłek
f) prowadzenie sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Gdyńskie Centrum Kultury
g) obsługa systemów sprzedażowych (rezerwacja i sprzedaż biletów)
h) sporządzanie raportów sprzedaży biletów każdorazowo po zakończeniu imprezy biletowanej
i) prowadzenie i rozliczanie kasy

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. średnie
2) doświadczenie związane z obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania i rozliczania kasy
3) udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego
4) znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
5) mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy polegającej na obsłudze klienta
6) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
7) wielozadaniowość
8) wysoka kultura osobista
9) rozwinięte umiejętności komunikacyjne
10) pozytywne nastawienie do ludzi
11) dyspozycyjność
12) odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność
13) nieposzlakowana opinia

Wymagane dokumenty:
– CV wraz z dopiskiem – „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji przez Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81 – 354 Gdynia”
– list motywacyjny
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
– klauzulę informacyjną:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż;
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81 – 354 Gdynia, tel. 58 664 73 77, e-mail: biuro@ckgdynia.pl;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: m.gigiewicz@ckgdynia.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji jak i rekrutacji w przyszłości (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub gdy Administrator Danych Osobowych ustali, że się zdezaktualizowały;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a bez podania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Gdyńskiego Centrum Kultury.

Zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną.

…………………..……………….. …………………………………….
miejscowość, data czytelny podpis

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 6 września 2018 r. do godz. 16:00 na adres biuro@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „NABÓR – PRACOWNIK RECEPCJI”.

Aplikacje, które wpłyną do GCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.