Praca

Nabór na stanowisko Specjalista ds. imprez kulturalnych

Centrum Kultury w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. imprez kulturalnych

Wymiar pracy: pełen etat, praca również w weekendy
Adres: Centrum Kultury w Gdyni ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia

Główne obowiązki:
– opracowywanie propozycji programowych działalności placówki,
– realizacja uzgodnionych z władzami samorządowymi imprez i uroczystości w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez,
– współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury,
– współpraca z działającymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
– obsługa administracyjno-merytoryczna realizowanych przedsięwzięć kulturalnych,
– stała współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni,
– organizacja międzynarodowych projektów kulturalnych,
– współpraca przy opracowywaniu i realizacji analiz finansowych dotyczących rocznego planu imprez,
– sporządzanie rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych planów pracy,
– sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych imprez w cyklu miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

Wykształcenie wyższe magisterskie oraz min. 3 letni staż na stanowisku związanym z działalnością samorządową i kulturalną, doświadczenie w organizacji dużych projektów eventowo- kulturalnych, ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zarządzania będą dodatkowym atutem

Wymagania:
– wiedza praktyczna na temat bazy artystów oraz realizatorów imprez kulturalnych,
– umiejętność funkcjonowania w przestrzeni artystycznej i medialnej,
– znajomość narzędzi promocyjnych i doświadczenie w ich stosowaniu,
– znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa autorskiego, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
– rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
– umiejętne przygotowywanie dokumentacji organizowanego przedsięwzięcia (konstruowanie umów cywilno-prawnych),
– umiejętne tworzenie informacji medialnych,
– łatwość w redagowaniu tekstów,
– znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– biegła znajomość języka angielskiego,
– znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,
– pozytywne nastawienie do ludzi,
– predyspozycje organizacyjne, kreatywność i inicjatywa, samodzielność, elastyczność,
– dyspozycyjność (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb),
– odporność na stres,
– wysoka kultura osobista,
– rzetelność, odpowiedzialność,
– nieposzlakowana opinia,
– posiadanie prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:
– pracę w prężnie działającej instytucji kultury,
– możliwość rozwoju – udział w szkoleniach,
– możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w organizacji projektów eventowo- kulturalnych,
– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
– życiorys – CV,
– list motywacyjny,
– oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zmianami). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 15:30 na adres biuro@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „PRACA – SPECJALISTA DS. IMPREZ”. Dokumenty można również składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury w Gdyni przy ul. Łowickiej 51 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRACA – SPECJALISTA DS. IMPREZ”.

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.