Szukamy nowych pracowników!

Wizualizacja zewnętrzna Konsulatu KulturyGdyńskie Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko recepcjonista/ka – kasjer/ka

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę
Miejsce pracy: Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo), praca zmianowa, również w weekendy

Ogłoszenie ważne do: 25 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Obowiązki:

a) obsługa interesantów i udzielanie informacji na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Kultury i Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni
b) udzielanie informacji telefonicznej oraz przekierowywanie rozmów
c) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących w dzienniku korespondencji
d) przekazywanie dokumentów/spraw do poszczególnych komórek organizacyjnych
Gdyńskiego Centrum Kultury, Gdyńskiego Centrum Filmowego i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni
e) adresowanie korespondencji wychodzącej i prowadzenie rejestru wysyłek
f) prowadzenie sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Gdyńskie Centrum Kultury
g) obsługa systemów sprzedażowych (rezerwacja i sprzedaż biletów)
h) sporządzanie raportów sprzedaży biletów każdorazowo po zakończeniu imprezy biletowanej
i) prowadzenie i rozliczanie kasy

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. średnie
2) udokumentowane co najmniej 1-2 letnie doświadczenie związane z obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania i rozliczania kasy
3) udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
4) znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem
5) mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy polegającej na obsłudze klienta
6) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
7) wielozadaniowość
8) wysoka kultura osobista
9) rozwinięte umiejętności komunikacyjne
10) pozytywne nastawienie do ludzi
11) dyspozycyjność
12) odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność
13) nieposzlakowana opinia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV
– list motywacyjny
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Gdyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko recepcjonist-a/ka-kasjer/ka. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Oferujemy:
• pracę w rozwijającej się samorządowej instytucji kultury
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• świadczenia socjalne
• możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 12:00 na adres biuro@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „NABÓR – PRACOWNIK RECEPCJI”. Dokumenty można również przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 51 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR – PRACOWNIK RECEPCJI”.
Aplikacje, które wpłyną do GCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury (dalej GCK) z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez e-mail: biuro@ckgdynia.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.
5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@ckgdynia.pl)
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.