Praca

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Księgowy/Księgowa

Miejsce pracy: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
Wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Zatrudnienie: od 1 marca 2016

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:
• kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
• wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego SYMFONIA
• dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald
• przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
• prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów
• rozliczanie przychodów i kosztów instytucji
• weryfikacja raportów sprzedaży biletów
• wystawianie dokumentów kasowych i faktur
• dekretowanie i księgowanie dokumentów
• wykonywanie czynności księgowych z zakresu płac;
• wpisywanie do systemu bankowego przelewów bankowych
• wykonywanie innych czynności księgowych tj.: sporządzanie rejestru VAT, listy płac, pomoc przy rozliczaniu PIT-ów itp.

Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
3) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisan-y/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

• znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury
• znajomość obsługi księgowych programów komputerowych tj. SYMFONIA, PŁATNIK
• biegła obsługa programów MS Excel, MS World, Internet
• dokładność oraz odpowiedzialność
• umiejętność analitycznego myślenia
• dobra organizacja pracy, komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole
• mile widziane: ukończony przynajmniej jeden kurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, w terminie do dnia 7 lutego 2016 do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kultury w Gdyni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.