Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”

Centrum Kultury w Gdyni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej w dniu 5 stycznia 2017

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 20 grudnia 2016 (modyfikacja)

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 20 grudnia 2016

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 30 grudnia 2016

Modyfikacja SIWZ zamieszczona w dniu 19 grudnia 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia​ o zamówieniu publicznym

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 363976 – 2016 z dnia 2016-12-09 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ

Postanowienie o odstąpieniu od przepisów

Dokumentacja architektoniczno-budowlana – plany, rysunki, wizualizacje do Opisu przedmiotu zamówienia

Możliwość komentowania jest wyłączona.