Regulamin konkursu dla dzieci „Śpiąca Królewna”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51, biuro@ckgdynia.pl, 58 664 73 77).
2. Konkurs rozpoczyna się 10.08.2015 r. i trwa do 20.08.2015 r.
3. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie rysunku zamieszczonego na karcie konkursowej w programie spektaklu „Śpiąca Królewna”.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem rodzica lub opiekuna.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
6. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
7. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, podpis opiekuna.
8. Prace należy wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzyni umieszczonej przy Scenie Letniej lub dostarczyć do siedziby Organizatora.
9. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
10. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne, oryginalność myśli, bogactwo, plastyczność wyobraźni.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.08.2015 r. na stronie www.ckgdynia.pl. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 22.08.2015 r. na Scenie Letniej po spektaklu „Mała Syrenka”.
12. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
13. W przypadku nieobecności na rozdaniu nagród:
• zwycięzcy mogą zgłosić się do siedziby Organizatora po odbiór nagród do 11.09.2015 r. do godz. 16.00,
• zwycięzcy spoza trójmiasta otrzymają nagrody drogą pocztową.
14. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
15. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
16. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.
17. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
18. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Możliwość komentowania jest wyłączona.