Regulamin Konkursu Fotograficznego „Portret Gdyńskiego Melomana”

Przedmiotem fotografii powinny być portrety słuchaczy i widzów, plany ogólne widowni podczas Koncertów Muzyki Promenadowej na Kamiennej Górze w Gdyni.

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Gdyni.
Adres: 81-504 Gdynia ul. Łowicka 51. Mail: sekretariat@neostrada.pl
Tel/Fax. 58 664 73 77.

2. Konkurs jest dedykowany czterem fotografom wybranym przez organizatora. Każdy z autorów może nadesłać do 10 fotografii z jednego koncertu. Terminy wykonania reportażu ustala organizator z fotografem drogą mailową i podaje do wiadomości zainteresowanym do dnia 10 lipca 2010.

3. Technika wykonania prac jest dowolna.

4. Prace w formacie 13×18 należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 15 września 2010.

5. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

7. Jury wybierze czterdzieści prac, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w siedzibie organizatora. Za zdjęcie wybrane do prezentacji podczas wystawy autor otrzyma wynagrodzenie pieniężne w wysokości 30,00 zł brutto.

8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

9. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.centrumkulturygdynia.org.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.

11. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – 1000,00 zł oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe – 250,00 zł.

12. Nagrody zostaną przekazane na wskazane konto bankowe przez laureata w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników.

13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

15. Skład jury zostanie podany do dnia 15 września 2010.

Możliwość komentowania jest wyłączona.