Spektakl gościnny „Świadectwa wzlotu upadku wzlotu wzlotu wzlotu upadku i tak dalej Antka Kochanka”, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna z Wrocławia, reż. Sebastian Majewski

Spektakl dy­plo­mowy stu­dentów IV roku jest ko­pro­dukcją Wydziału Aktorskiego wro­cław­skiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Wszystko za­częło się od apelu miesz­kanki i oby­wa­telki pani Jadwigi Ślą­skiej: Ja, oby­wa­telka tego kraju i miesz­kanka tego miasta, wnoszę o pod­jęcie uchwały o zmianie nazwy ulicy przy której mieszkam. Niech po­ko­lenie ko­lumbów, po­ko­lenie 68 roku, jot pe dwa, albo stra­cone po­ko­lenie, niech ty­siące od­waż­nych, synów i córek tej ziemi, mi­liony po­laków – bo­ha­terów za­stąpią jed­nego ko­mu­nistę i diabła ko­chanka antka [pi­sownia ory­gi­nalna]. A potem za­częły po­ja­wiać się naj­róż­niejsze świa­dectwa: świa­dectwa wzlotu upadku wzlotu wzlotu wzlotu upadku i tak dalej antka kochanka.

Kim był, kim jest ANTEK KOCHANEK, ta­jem­niczy pa­tron jednej z wał­brzy­skich ulic – po­le­głym w 1937 roku bo­ha­terem wojny do­mowej w Hiszpanii czy jego synem, który po Wałbrzychu cho­dził z ta­jem­ni­czym czarnym zwie­rzę­ciem? Miejską le­gendą, która jak każda składa się z plotki, ste­reo­typu i strachu czy po­stacią umyślnie za­po­mnianą? Odpowiedź na te py­tania two­rzona jest na oczach wi­dzów przez świadków, członków ro­dziny, są­siadów z ulicy i sa­mo­zwań­czych li­derów opinii.

Obsada: Ewa Bobrowska, Sara Celler-​​Jezierska, Karolina Krawiec, Adam Mortas, Piotr Mokrzycki, Kamila Pieńkos, Ewelina Ruckgaber, Czesław Skwarek, Adam Wolańczyk /​ Piotr Tokarz

Pre­miera wał­brzyska: 3 marca 2012r. na Scenie Kameralnej
Premiera gdyńska: 31 maja 2012r.

Czas trwania: 70 minut bez przerwy

tekst: pilgrim/​majewski
re­ży­seria: ma­jewski
sce­no­grafia: ho­wańska
mu­zyka: ju­ra­szek
cho­re­ografia: so­roka
asy­stent re­ży­sera: piotr mo­krzycki

http://www.youtube.com/watch?v=SG5GE_O3ewM&feature=plcp