X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego o „Grudę Bursztynu”

Centrum Kultury w Gdyni oraz stowarzyszenie In gremio ogłosiły regulamin jubileuszowej edycji konkursu satyrycznego. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego o „Grudę Bursztynu”

Organizatorami X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego o „Grudę Bursztynu” są Centrum Kultury w Gdyni oraz  stowarzyszenie In gremio

1. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego zestawu złożonego z poetyckich utworów satyrycznych (fraszka, limeryk, pamflet, panegiryk, paszkwil, epitafium, epitalamium etc. ), dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, o objętości do trzech stron (w sumie) maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A-4, w trzech egzemplarzach. Prace należy opatrzyć godłem. Nazwisko, adres, telefon i adres mailowy autora należy umieścić w osobnej, zaklejonej kopercie z godłem jak w maszynopisie.

3. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatorów i dokona oceny wszystkich nadesłanych prac. Sporządzony zostanie protokół z posiedzenia prac Jury.

3. Organizatorzy powiadomią droga mailową i telefoniczną laureatów nagród o zajętym miejscu w Konkursie.

3. Nagrody:
Laureat Głównej Nagrody otrzyma „Grudę Bursztynu” oraz 1500 złotych.
II m-ce – nagroda 700 zł
III m-ce – nagroda 500 zł
Nagrody ufundowane są przez Miasto Gdynia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału środków przeznaczonych na nagrody.

4.Wręczenie nagród odbędzie się na Gali w dniu 9 marca 2013 r. w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9 organizowanej przez Centrum Kultury w Gdyni.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych wierszy.

6. Teksty należy przesłać do 15 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego, ale przesyłka musi dotrzeć do 20 lutego 2013r.) na adres:

In gremio
ul. Strażacka 15
81-616 Gdynia
koniecznie z dopiskiem: Konkurs Satyryczny „O Grudę Bursztynu”.

Zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: ingremio@razem.pl

Organizator

Współorganizator

Ogólnopolski patronat medialny

Patron medialny

Nagrody ufundowane przez Miasto Gdynia

Możliwość komentowania jest wyłączona.